Regulamin

Regulamin Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

1. Warsztaty odbywają się w:

  • Szczecin – 3.02.2024
  • Katowice – 9.03.2024
  • Warszawa – 6.04.2024
  • Rzeszów – 14.09.2024
  • Wrocław - 5.10.2024
  • Gdynia – 30.11.2024

Dokładnie lokalizacje znajdują się na stronie www.warsztatyptlr.pl


2. Organizatorem Konferencji jest Crockett Media z siedzibą w Ząbkach, przy Powstańców 33/91, 05-091, zwany dalej Biurem Organizatora.


3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.


4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.warsztatyptlr.pl.


5. Udział w warsztatach jest płatny zgodnie z informacją zawartą na stronie www.warsztatyptlr.pl.


6. Rejestracja Uczestników będzie się odbywa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.warsztatyptlr.pl.


7. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach upływa dzień przed danym wydarzeniem. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.


8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić wyłącznie drogę mailową – [email protected]

9. Rezygnacji z udziału w konferencji można dokonać na dwa tygodnie przez wydarzeniem.


10. W ramach warsztatów odbędą się warsztaty szkoleniowe.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.


12. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.


14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.


15. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.


16. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.


17. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.